Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Διαχείριση

Διαχείριση με την υπογραφή της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τα κορυφαία ονόματα ανά τομέα, έχουμε αναθέσει τη διαχείριση επενδύσεων των υπο Αμοιβαίων Κεφαλαίων PiraeusInvest στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Με άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και αρμόδια  εποπτική Αρχή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδας, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έχει το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, καθώς και  την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της ως διαχειριστή επενδύσεων του PiraeusInvest, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ παρέχει:

  • Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τους επενδυτικούς στόχους και περιορισμούς  που ισχύουν για κάθε επιμέρους Υπο- Αμοιβαίο Κεφάλαιο (sub fund)
  • Ισχυρή Προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με κάθε δυνατή προσπάθεια
  • Δέσμευση για την καλύτερη εκτέλεση των συναλλαγών, ακολουθώντας τις ορθές και εγκεκριμένες πρακτικές της αγοράς
  • Διαφάνεια και ποιότητα των συναλλαγών και αποτελεσματική διαχείριση επενδύσεων
  • Αυτόνομη επενδυτική πολιτική και ανεξάρτητες επενδυτικές προτάσεις μέσα από τη μεθοδική αξιολόγηση των ρεαλιστικών γενικών οικονομικών συνθηκών και των πραγματικών συνθηκών των κεφαλαιαγορών
  • Αντικειμενική και ακριβή αξιολόγηση πιθανών επενδύσεων και επενδυτικών τομέων που πρόκειται να συμπεριληφθούν στα Χαρτοφυλάκια
  • Ολοκληρωμένη Ανάλυση και αξιολόγηση της απόδοσης των επενδύσεων στα Χαρτοφυλάκια